נספח א
הקפידו לקרוא את טופס לפני החתימה!
תודה ששלחתם את הטפסים!

נספח א'

מידע ללומד והצהרת הלומד בקורסים לעניין גמול השתלמות

בתקופת "משבר הקורונה" 

לכבוד: מ.פ יעד בע"מ

א. לאור "משבר הקורונה" נפתחה אפשרות ללמידה מקוונת - סינכרונית בתנאים מגבילים. באחריות הלומד לוודא כי הוא עומד בדרישות ללימודים כאמור, ובכלל זה כי יש ברשותו האמצעים לקיומה של תקשורת מקוונת סינכרונית המאפשרים לו לקחת חלק בהרצאות המועברות בקורס,לרבות מצלמה, רמקולים ומיקרופון.
1 .קורסי הכשרה אשר מוגדרים על-ידי המעסיק כתנאי לקליטת העובד לתפקידו, או לתפקיד אותו מיועד העובד למלא, כמתחייב מדרישת המשרה ובהתאם למסלול הקידום של העובד. או הכשרה, בלעדיה, לא יוכל העובד בפועל להמשיך למלא תפקידו או קורס המיועד להכשרתו המקצועית של העובד כדי שיתקדם ויתמקצע בעבודה באופן המיטבי - ניתן לקיים גם באופן מקוון, בהתאם לחוזרי הוועדה שהופצו למוסדות הלימוד (החוזר מיום 2020.9.13 ומיום 30.11.2020)
על פי ההנחיות לצורך לימוד בקורס הכשרה במוסד חיצוני, יהיה על הלומד להביא אישור ממעסיקו על פי הנחיית מוסד הלימוד. מובהר בזאת, כי הגדרת קורס כקורס הכשרה, אין משמעה כי ועדת הגמול הסקטוריאלית תכיר בקורס כקורס הכשרה לצרכי גמול ההשתלמות ללומד כזה או אחר. ההכרה בקורס, על ידי ועדת הגמול הסקטוריאלית, תהיה לפי הכללים שבהסכמים הקיבוציים והחלטות ועדות המעקב.

2 .קורסי העשרה- יאושר לעובד ללמוד או להשלים לימודים בקורסי העשרה כך שיצבור עד 60 שעות למידה מקוונת בקורסי העשרה בקורסים שהחלו או יחלו .
החל מיום  1.8.2020 ועד ליום  30.4.2021.

3 .בעת שיאושר לחזור ללימודים פרונטאליים, מוסדות הלימוד והלומדים יחזרו ללמוד בהתאם לנהלים הקבועים.

ב. בזאת אני מצהיר כי :

1 .ידוע לי כי חובת הנוכחות לעניין גמול השתלמות עומדת על %100.

2 .עליי להתנהג בהתאם לנדרש בלימודים לקורסים לעניין גמול השתלמות, כלומר- לשהות במקום הולם ללמידה, מקום ראוי ושקט המאפשר למידה, ללא התעסקות אחרת. אי עמידה בנהלים תגרור הורדת הנוכחות מאותו המפגש.

3 .חלה עליי החובה להיכנס למפגשים המקוונים כמה דקות טרם תחילת המפגש ולחתום בעת כניסתי, לחתום באמצע במידת הצורך וכן להישאר עד לסוף השיעור ולחתום בסיום השיעור, בכדי שהנוכחות שלי תיחשב כנוכחות.

4 .יש לי את הכלים ללמידה סינכרונית, לרבות מצלמה ומיקרופון אשר יהיו פתוחים במשך המפגש המקוון. ללא פתיחתם, ידוע לי חתימתי לא תיחשב לעניין גמול השתלמות.

5 .לפי הנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר על דעת ההסתדרות, ניתן לצבור עד 60 שעות בלימודים מקוונים בקורסי העשרה לעובד. בקורסים שהחלו בין התאריכים 1.8.2020 - 31.4.2021

6 .ידוע לי כי האמור במסמך זה, אינו ממצה את כלל הכללים הקשורים בלימודים לגמול השתלמות בתקופת משבר הקורונה, וכי עלי לעיין בכל החוזרים הרלוונטיים בעניין, שהעמיד לעיוני מוסד הלימוד (ניתן לקרוא את כל החוזרים באתר האינטרנט של מכללת יעד בדף ההרשמה לקורס)