header

נוהל נוכחות בקורס גמול השתלמות

לאחר שנרשמת לקורס גמול השתלמות חשוב שתדע את חובותיך על מנת שתהיה זכאי לקבל תעודת גמר.
שימו לב רק תעודת הגמר תגרום לכך שקורס גמול ההשתלמות יוכר במניין השעות.
החובה המרכזית בקורס גמול השתלמות מעבר להשתתפות הפעילה בשיעור היא חובת הנוכחות:
 1. ע"פ דרישות משרד החינוך לומד נדרש לנוכחות של 100%
 2. למרות זאת מותרת העדרות מקורס גמול השתלמות של עד 20% ע"פ ההנחיות הבאות:
  • ניתן להעדר עד 10% משעות הלימוד בקורס גמול השתלמות, על פי הצהרה בכתב של הלומד על העדרות מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד, שלא ניתן להמציא עבורה אישור מגורם מוסמך.
  • העדרות של 10% נוספים משעות הלימוד בקורס גמול השתלמות, תתאפשר רק על פי אישור מגורם מוסמך כגון: אישור מעביד לצורכי עבודה, רופא, אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל (צו מילואים אינו קביל כסיבה מוצדקת להיעדרות, אלא עם האישור בפועל מצה"ל על ביצוע שירות מילואים פעיל).
 3. דגשים לחובת הנוכחות והעדרויות הלומדים בקורסי גמול השתלמות

  למען הסר ספק, מובהר ומודגש בפעם נוספת כי קיימת חובת נוכחות של הלומד בכל שעות הלימוד בקורסגמול השתלמות, דהיינו:

  100% משעות הלימוד בקורס

  .
  שעות הלימוד בקורס גמול השתלמות הינם השעות המופיעות בבקשת המוסד אל הוועדה לאישור הקורס לעניין גמול השתלמות ובכפוף לנהלי הוועדה לאיושר קורסי גמול השתלמות, ושקיבלו את אישורה.

  שעת התחלת השיעור הינה שעה בה מסתיימות כל הפעילויות המנהליות

  (כולל: חתימה על דף הנוכחות, שתיית קפה, סידורי הרשמה וכדומה)

  ומתחילה הפעילות הלימודית.


  רק במקרים מיוחדים וחריגים ומסיבות מוצדקות בלבד

  יאפשר המוסד ללומד (ולא באופן גורף לכלל הלומדים בקורס גמול השתלמות) שהגיע באיחור

  של עד 5 דקות

  מתחילת השיעור, לחתום על דף נוכחות של תחילת המפגש.
  ללומד שהגיע לאחר 5 דקות משעת תחילת המפגש, יש להפחית 1/2 משעות המפגש בקורס גמול השתלמות (במפגש של עד 4 שעות) או 1/3 משעות המפגש (במפגש מעל 4 שעות).

  דף החתימות יוחזק ע"י האחראית המנהלית בלבד בקורס גמול השתלמות!


  אין לבצע החתמות תלמידים במהלך השיעור!


  לאחר הפסקה צהריים, בקורס גמול השתלמות יש להתחיל את השיעור בשעה שנקבעה,

  ללא אפשרות חתימה של 10 דקות לאחר ההפסקה

  – זהו עדכון לנהלי הוועדה.
  לומד שלא יחתום עד מועד תחילת השיעור (לאחר ההפסקה), לא ניתן להחתימו על דף אמצע מפגש ויש להפחית 1/2 משעות המפגש (במפגש של עד 4 שעות) או 1/3 משעות המפגש (במפגש מעל 4 שעות).
 4. נוהל השלמות

 5. ככלל,

  אין

  נוהל השלמות בקורסי גמול השתלמות. על הלומד והמעסיק לקחת בחשבון, לפני ההרשמה לקורס לעניין גמול השתלמות,

  כי קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד בקורס.

  רק

  במקרים חריגים, מוצדקים ומיוחדים,

  ובליווי אישורים מתאימים מגורם מוסמך, ניתן להיעדר

  עד

  20% משעות הלימוד בקורס גמול השתלמות, כמפורט בנהלי הוועדה.

  בהיעדרות לומד מעל 20% אין להנפיק תעודה ללומד!


  קיימת ועדת חריגים אשר דנה

  במקרים יוצאי דופן ובלתי צפויים

  (מעבר להיותם חריגים, מוצדקים ומיוחדים) של לומדים

  שנעדרו מעל 20% בקורס

  גמול השתלמות, בליווי כל המסמכים הנדרשים (טופס בקשה, מכתבים מנומקים של המוסד והלומד, אישורים מגורם מוסמך על ההיעדרות, דו"חות נוכחות בעבודה ומסמכים רלוונטיים אחרים).
  הפניה לוועדה תתבצע על ידי המוסד לאחר בדיקתו , כי אכן זהו מקרה יוצא דופן ובלתי צפוי , ומוצדק להעלותו בפני ועדת חריגים