header

גמול השתלמות מושגי יסוד

"גמול ההשתלמות" משפיעה בצורה משמעותית על ההכנסה החודשית שלך.
למעשה, כשכיר הזכאי לגמול השתלמות, הפעולה הכלכלית החכמה ביותר שתוכל לעשות היא להפוך את עצמך לזכאי ל"גמול השתלמות".

להלן מספר מושגי יסוד:

מהוא גמול השתלמות?
גמול השתלמות הינו תגמול כספי שמקבלים עובדי המדינה והסקטור הציבורי עבור למידה בקרסים שאושרו לכך.

למי מגיע גמול השתלמות?
כעקרון לכל עובד מדינה, רשות מקומית, בתי חולים, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים.
על מנת לוודא אם אתה זכאי לקבלת גמול השתלמות, תוכל לפנות למחלקת כ"א האדם במקום עבודתך ולשאול.

מה גובה התשלום בגמול השתלמות?
גובה התשלום בעבור גמול השתלמות משתנה מעובד לעובד בהתאם למשכורתו. התשלום מתחיל מתוספת חודשית של כמה מאות שקלים ויכול להגיע לאלפי שקלים לחודש.

מהו גמול השתלמות א' ומהו גמול השתלמות ב'?
ע"פ ההסכם עם המעבידים זכאים העובדים לשתי תוספות שכר הנקראות גמול השתלמות.
גמול א' – תוספת שכר בעבור 400 שעות לימוד (סך כל שעות הלימוד בקורסים)
גמול ב' – תוספת שכר בעבור 400 שעות לימוד נוספות

האם ההשכלה הקודמת משפיעה על גמול ההשתלמות?
ההשכלה משפיעה על גמול ההשתלמות בצורה עקיפה. היא בעיקר משפיעה על זכאותך לתוספת גמול השתלמות.
יש גמול השתלמות לאקדמאים, גמול השתלמות להנדסאים וגמול השתלמות לדרוג האחיד.

מה נושאי הלימוד בגמול ההשתלמות?
נושאי הלימוד מושפעים הן מהתפקיד בו אתה מחזיק, הן מהארגון אליו אתה שייך אך יש נושאים שיוכרו לכל אחד לצורכי גמול השתלמות לדוגמא:
קורס אנגלית, קורס מחשבים וכדומה.